Boris Noshpal  Law & Patent Office

            Борис Ношпал  Адвокатска и патентна канцеларија

 

  

 

Делокруг

Граѓанско право

Семејно и наследно право

Стопанско право

Имотно право

                                                          Управно право

   Право на индустриска сопственост

     Патентирање , лиценцирање , брендирање....

     заштита на марка и индустриска сопственост.

     прочитај повеќе ...

Адвокатска и патентна канцеларија е основана во 1993 година, од  Борис Ношпал роден 1967 година, дипломиран правник од1990 година, со положен правосуден државен испит во 1993 година, во 1994 година стекнува и сертификат за заштита на индустриска сопственост.                                                                               

Денес канцеларијата ја сочинуваат  три адвокати и  три адвокати приправници.

Трајна определба на канцеларијата е со почитување на нормите на етичките принципи содржани во правниот кодекс, да  дава правни совети, правна помош и услуги на физички и правни лица за ефикасна заштита на правата и интересите на своите клиенти, нивно застапување пред судовите и другите државни органи на Македонија.

прочитај повеќе ...

 Boris Noshpal  Law & Patent office